Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. organizowanie i przeprowadzanie pokazów, wystaw, konkursów i warsztatów;
 2. udział członków Stowarzyszenia w pokazach, wystawach i konkursach rangi regionalnej, krajowej i międzynarodowej;
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wydawniczej;
 4. nagrania filmów edukacyjnych;
 5. promocja wydawnictw fachowych z zakresu gastronomi;
 6. rozwijanie wszelkich form samokształcenia członków Stowarzyszenia;
 7. uzyskiwanie informacji o światowych tendencjach sztuki kulinarnej oraz wiedzy w zakresie norm żywienia, a także o najnowszych urządzeniach gastronomicznych;
 8. organizowanie spotkań branżowych;
 9. współpraca z innymi podmiotami o podobnych celach i charakterze działalności;
 10. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wskazanym w celach Stowarzyszenia;
 11. wymiana szkoleniowa z międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach.